مولفه های وب معنایی

در شکل زیر می توان به وضوح و به صورت سلسه مراتبی مولفه های وب معنایی را مشاهده کرد. برای دریافت اطلاعات سری به اینجا بزنید.