دید ۱ + ۴ در نگارش سند معماری نرم افزار Software Architecture Document Based on 4 + 1 View Model

این مدل سازماندهی تفصیلی معماری نرم افزار را در پنج دید مجزا ولی با همبستگی توصیف می کند. به جهت اینکه پیدایش هر امری در نتیجه یک فلسفه  بوده است چرایی پیدایش این مدل را بررسی می کنیم ! علت یک چیز است : درمان مشکل دید طراحی و مدل سازی نرم افزار. پنج بعد دیداری این مدل به صورت همروند می باشند . هر یک از ۵ دید به یک گروه از ذینفعان پروژه مربوط می شود.

دید 1 + 4 در معماری نرم افزار
دید ۱ + ۴ در معماری نرم افزار

۱ ) دید منطقی : نحوه نمایش این مدل را می توان در قالب ERD نمایش داد. نیازمندی های وظیفه مندی ، طراح دید انتزاعی دارد و این انتزاع ها در قالب Object بروز میکند. عملیات اصلی در این دید فرآیند Decomposition است که در نتیجه انتزاع و تجرید رخ می دهد.

مهم : تحلیل گر و طراح اینجا هستند و سرویس ها به کاربر نهایی ارائه می شوند.

۲ ) دید فرآیندی : به تفصیل، جنبه های طراحی همروند و قابلیت انطباق نرم افزار را بررسی می کند. نیازمندی های غیر وظیفه مندی مانند دسترسی پذیری سیستم.

مهم : یکپارچه سازی سیستم در اینجا رخ می دهد + قابلیت تحمل خطا + همروندی فرآیندها

۳ ) دید توسعه : نرم افزار در قالب چند زیرسیستم پکیچ می شود به صورتی که بتوان آنرا توسط دیگر توسعه دهندگان توسعه داد. زیر سیستم هم بصورت سلسله مراتبی چند لایه می باشد و هر لایه دارای یک اینترفیس خوش تعریف ۴ می باشد که با لایه بالایی در ارتباط است.

مهم : برنامه نویسان در اینجا حضور دارند و مدیریت نرم افزاری در این دید صورت میگیرد.

۴ ) دید فیزیکی : تحویل و نصب نرم افزار را شاهد هستیم و شروع ارتباط اینجا رخ می دهد. نیازمندی های غیر وظیفه مندی هم در اینجا حاضر هستند مثل مقیاس پذیری .

مهم : مهندسی سیستم اینجا رخ می دهد. کَف و توپولوژی سیستم تعیین می شود.