مولفه های وب معنایی

در شکل زیر می توان به وضوح و به صورت سلسه مراتبی مولفه های وب معنایی را مشاهده کرد.

مولفه های وب معنایی
مولفه های وب معنایی

برای دریافت اطلاعات سری به اینجا بزنید.