ارزیابی آمادگی تغییر یا Change Readiness Assessment – CRA

هدف ارزیابی آمادگی تغییر این هستش که میاد با یه سری فعالیت ها آمادگی سازمان رو واسه توانایی پذیرش تغییرات و نگهداشت سود رو می سنجه. ارزیابی آمادگی تغییر سه تا مرحله داره : برنامه...