چارچوب ارزیابی OMB

چارچوب ارزیابی OMB ابتدا به منظور پایه گذاری وضعیت معماری سازمانی در فدرال آمریکا طراحی شد. رسالت و هدف بنیادین چارچوب ارزیابی OMB کمک به سازمانها در جهت فهم هرچه بهتر وضعیت موجود و معماری فعلی سازمان است. در واقع مباحثه و گفتگو با سازمانها را در جهت یکپارچگی و بهبود مداوم فرآیندهای تصمیم گیریشان را دنبال می کند. در واقع OMB یک برنامه ریزی استراتژیک و مکانیزم کنترلی است که از هم ترازی فعالیت های کسب و کار سازمان با اهداف و ماموریت سازمان اطمینان حاصل می کند)

چارچوب OMB چهار  شاخص دارد گه با هم بررسی می کنیم :

 • تغییر (میزان بهینه بودن مدیریت تغییرات سازمان)
 • یکپارچگی (ضمانت استاندارد بودن اینترفیس ها، عملیات درونی، اطلاعات و پیوستگی ایجاد شده توسط معماری سازمانی)
 • هم گرایی (میزان یکپارچگی فناوری اطلاعات بصورتی که در مدل مرجع فنی Technical Reference Model – TRM) تعریف شده است.
 • همراستایی کسب و کار (میزان همسویی و هم ترازی کسب و کار سازمان با ماموریت و و اهداف راهبردی سازمانی)

ضمنا ۶ سطح بلوغ را طی می کند که با هم دنبال می کنیم : (سطح ها از ۰ شروع می شوند یعنی سطح ۰ تا سطح ۵)

 • سطح صفر : هیچ فرآیند آی تی موجود نیست این یعنی هیچ مدرکی دال بر حضور معماری سازمانی نداریم.
  • (No EA Evidence : it’s Such a Disaster, isn’t it ?)
 • سطح یک : فرآیندهای آی تی ابتدایی هستند و حالت مقدماتی دارند.
  • (It process are in Pre-Intermediate Range)
 • سطح دو : از بهترین تجربیات استفاده می کنیم (Best Practice) این یعنی فرآیندهای آی تی رسمی هستند و تکراری
  • (IT Process are Formal and Iterative)
 • سطح سه : عملیاتی شدن معماری سازمانی در سازمان شروع شده است.
  • (It’s Just the Begin Phase, Seat and See What do We Got)
 • سطح چهار : عملیاتی شدن معماری سازمانی در سازمان را شاهد هستیم، این یعنی فرآیندهای آی تی مدیریت شده اند.
  • (We Did it, Didn’t we, just see the result)
 • سطح پنچ : برنامه ریزی فناوری اطلاعات یعنی ITSP در سازمان بهینه شده است.
  • (Improvement is Tangible, just take it and free your self)

اما بلوغ معماری سازمانی چه مواردی را در بر می گیرد ؟

 • توسعه محصولات معماری سازمانی EA Product Development
 • توانایی برنامه معماری سازمانی در فراهم نمودن پیشنهادهای سرمایه گذاری مشخص به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی مالی
 • کنترل سرمایه گذاری (Investment Control)