وب سرویس ها در معماری سرویس گرا

در تصویر ذیل بخوبی نمایش داده شده است که وب سرویس ها در معماری سرویس گرا چطور نقش ایفا می کنند.

نقش وب سرویس ها در معماری سرویس گرا
نقش وب سرویس ها در معماری سرویس گرا

نسخه انگلیسی تصویر در اینجا قابل مشاهده است.