نمونه یک Proposal (پاسخ به درخواست) برای سیستم انبارداری

نوشتاری که با هم می بینیم نمونه یک Proposal (پاسخ به درخواست) برای سیستم انبارداری به صورت مختصر است و باید مطلع باشیم نمونه Proposal کامل چیزی فراتر است و تنها هدف از درج نمونه...