رویکرد عمودی و رویکرد افقی در توسعه فناوری اطلاعات سازمان

قبل از بحث و بررسی دو رویکرد عمودی و رویکرد افقی در توسعه فناوری اطلاعات سازمان باید این نکته را ذکر کنیم که معماری سازمانی (Enterprise Architecture) یک رویکرد افقی و مبتنی بر فرآیند است و همین باعث شده است که انعطاف پذیری (Flexibility) در سازمان به حد اعلای خود برسد.

در رویکرد عمودی موارد ذیل لحاظ می شود :

 • سیستم اطلاعاتی بخش از دارای های سازمان است.
 • به خدمت گرفتن فناوری متاثر از تغییرات کسب و کار است اما عکس آن خیر، یعنی استخدام عناصر کسب و کار متاثر از تغییرات فناوری اطلاعات نیست.
 • به جهت عدم وجود یک برنامه ریزی مدوّن برای تولید و توسعه سیستم ها برای هر سیستم اطلاعاتی بصورت مقطعی تصمیم گیری می شود. (نه به صورت جامع و منظم از ابتدای کار)
 • تحلیل نیازمندی ها نیز بر اساس فرآیندهای سازمانی نیست بلکه بر اساس وظایف واحدهای مشتری است و همین مساله باعث تکه تکه شدن سیستم خواهد شد. (Fragmentation)

اما رویکرد عمودی دچار مشکلاتی نیز هست که با هم بررسی می کنیم :

 • افزونگی اطلاعات (مشکل حیاتی)
 • ذینفعان و کارمندان و مشتریان از سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده راضی نیستند.
 • ایجاد سیستم های اطلاعاتی اما بصورت تکه تکه ای (جزیره ای)
 • عدم انعطاف پذیری در برابر تغییرات (No Flexibility toward Changes)
  • چرا که کسب و کار از محدویت های فناوری اطلاعات تاثیر می پذیرد.
 • افزایش هزینه نگهداری سیستم ها (Cost Increase)
 • افزایش زمان نگهداری سیستم ها (Time Increase)
 • عدم وجود قدرت برای برقراری رقابت به دلیل وجود سیستم های اطلاعاتی منفرد بدون قابلیت تعامل با هم (Lack of Interaction)

در رویکرد افقی موارد ذیل لحاظ می شود :

 • تولید و توسعه فناوری اطلاعات بر اساس برنامه ای جامع و مدون می بایست صورت گیرد.
 • سازمان برای به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات باید راهبردهای مشخص در تطبیق با راهبردهای سازمانی داشته باشد.
 • تاثیر تغییر فناوری بر کسب و کار و کسب و کار بر فناوری می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. (Predict)
 • سیستم های اطلاعاتی (Information Systems) باید در حمایت و پشتیبانی از فرآیند های کسب و کار (Business Process) ایجاد شوند و نه حمایت از وظایف واحدهای سازمانی

اما روش های توسعه افقی در سازمان جیست ؟ 

 • روش های مهندسی نرم افزار : این روش های در تولید و توسعه نرم افزار استفاده می شوند. بعنوان مثال استفاده از متدولوژی RUP یا XP به منظور ساخت نرم افزار
 • برنامه جامع فناوری اطلاعات به منظور تولید و نگهداری و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی که مبتنی بر راهبردها و ماموریت سازمان است و شامل عناصر ذیل است :
  • طرح جامع ارتباطات سیستم ها
  • فهرست سیستم ها و ساب سیستم ها
  • فهرست پروژه ها و RFP ها
  • برنامه اولویت زمان بندی اجرای پروژه ها
 • و معماری سازمانی