گریدی بوچ

گريدي بوچ (Grady Booch) یکی از مشهورترین صاحب نظران در مورد مدل شی گرا در دنیای نرم افزار است.

عمده شهرت بوچ بخاطر همکاری اش در UML است. یک سوال مطرح میکنم تا به اهمیت کار بوچ پی ببرید.

دنیای پروژه های نرم افزاری را بدون UML (زبان مدل سازی یکپارچه) تصور کنید ! می توانید ؟ تصورش برای من بسیار سخت است. معروفترین کتابش هم Object Oriented Analysis and Design است که مدل مخصوص خود را در آن مطرح کرده است. روش بوچ یک نوع روش مدل سازی Object است.

مدل بوچ
مدل بوچ

در مدل فوق کلاس های تجرید ، فلش های همکاری ، ارث بری ، تجمیع و بهره مندی را مشاهده می کنید.