گریدی بوچ

گريدي بوچ (Grady Booch) یکی از مشهورترین صاحب نظران در مورد مدل شی گرا در دنیای نرم افزار است. عمده شهرت بوچ بخاطر همکاری اش در UML است. یک سوال مطرح میکنم تا به اهمیت...