مدل مرجع TEAF

با هم شماتیکی از مدل مرجع TEAF را مشاهده می کنیم