چارچوب C4ISR

چارچوب C4ISR بصورت کاملا مستقل از چارچوب زکمن در ابتدای کار در وزارت دفاع آمریکا برای معماری سیستم های اطلاعاتی نظامی تهیه شد بود اما پس از مدتی در دیگر عرصه های معماری سامانه...