مروری سریع بر اسکرام

مقدمه امروزه با ظهور شیوه های نوظهور در امر طراحی و پیاده سازی نرم افزار استفاده از روش های چابک به سرعت در میان بسترهای تولید نرم افزار رواج یافته است. در این میان...